De Springplank in vogelvlucht.
Deze pagina is in het leven geroepen om (toekomstige) ouders snel informatie te geven over De Springplank.  

Een basisschool kiest u met zorg. Op onze basisschool wordt mede de basis gelegd voor de toekomst van uw kind. U vertrouwt uw kind zo'n 8 jaar toe aan de zorg van de mensen op onze school. Dat is een belangrijk deel van een kinderleven. Ons team bestaat uit betrokken en bekwame leerkrachten, die werken vanuit een passie voor kinderen. We streven er dan ook allemaal naar om kwaliteiten en talenten van uw kind zichtbaar en optimaal te ontwikkelen.


Waarom de Springplank?

Daarom de Springplank
Jenaplanschool De Springplank staat dagelijks open voor iedereen. We zijn een hechte school waarin oog is voor elkaar. Ook u bent welkom op onze school. We vinden het prettig als u eens binnenloopt om de sfeer te proeven. U kunt ook altijd een afspraak maken.
Tel. (076) 581 21 19 of per e-mail administratie@markantonderwijs.nl.


Hoe werken wij?   
De belangrijkste uitgangspunten van het Jenaplan-onderwijs: Het Jenaplan-onderwijs steunt op vier pedagogische uitgangspunten: Werk, Gesprek, Spel en Viering (zoals weekopening in schoolkring en maandviering).


 

Deze vier uitgangspunten lopen als een rode draad door het Jenaplan-onderwijs. Onze school is een leefwerkgemeenschap waar kinderen, ouders en leerkrachten samen werken. We gaan er vanuit dat we met elkaar en van elkaar kunnen leren op elk niveau. Samen kunnen we een heleboel bereiken. Op De Springplank leert uw kind een volledig functionerend lid van de school te zijn.
 
Wij leren uw kind zijn/haar vrijheid goed te gebruiken en leren dat vrijheid ook te maken heeft met verantwoordelijkheid. Zo ondersteunen we uw kind ook de vrijheid van anderen te aanvaarden, mogelijk te maken en te stimuleren. Tevens leren we de kinderen om weerbaar en kritisch te zijn en om op een passende manier voor zichzelf en anderen op te komen.
 
De kracht van een stamgroep
In een stamgroep zitten kinderen van verschillende leeftijden, met verschillende vorderingen in de leerstof. Tijdens hun hele basisschooltijd zitten de kinderen op De Springplank in 3 verschillende stamgroepen:

De onderbouw-stamgroep  groepen 1 - 2 samen
De middenbouw-stamgroep  groepen 3 - 4 - 5 samen
De bovenbouw-stamgroep  groepen 6 - 7 - 8 samen

Door deze indeling ervaart uw kind om in verschillende jaren in een groep de jongste, de middelste en de oudste te zijn. Uw kind ontwikkelt zich telkens van 'volger' tot 'leider' en ervaart zo op een positieve manier hoe het is om geholpen te worden én om anderen te helpen.

In de stamgroep krijgen de kinderen  op eigen niveau instructielessen. De verwerking van de lesstof vindt vooral plaats in de stamgroep waar de kinderen met elkaar en van elkaar kunnen leren. Binnen de stamgroepen bestaat er ook het systeem waar de jongere kinderen een 'hulpje' of 'maatje' krijgen aangewezen die de jongere en/of nieuwe kinderen waar nodig helpen.

Elke stamgroep bestaat uit een aantal tafelgroepen. Aan zo'n tafelgroep zitten 4 tot 6 kinderen, variërend in leeftijd. Hierdoor ontstaat de mogelijkheid dat het ene kind hulp leert vragen en ook accepteert. Het andere kind wordt aangesproken op zijn vaardigheden en kennis en zal zich verplaatsen in het probleem van de ander om hulp te kunnen geven.

Tevens is het voor een kind verrijkend om eerder verworven kennis zo te verwoorden dat het hulpvragende kind de stof begrijpt. Het hulpgevende kind kan daardoor ervaren dat het de stof beheerst. Het is vanzelfsprekend dat  de stamgroepleider in de gaten houdt dat alles redelijkerwijs verloopt en dat bepaalde kinderen niet te veel belast worden. De afspraken en regels zijn er in elke stamgroep op gericht om te zorgen voor een prettige werksfeer. De kinderen worden aangesproken op hun verantwoordelijkheid zodat ze in een rustige en veilige omgeving kunnen werken

Goed onderwijs en aandacht voor uw kind.
Op De Springplank streven we ernaar dat de kinderen hun eigen (on-) mogelijkheden en capaciteiten leren ontdekken, accepteren en er in de praktijk mee om kunnen gaan. We zorgen voor een veilige omgeving waarin uw kind zelf zoveel mogelijk kan kiezen en al zijn kansen benut. Twee keer per jaar wordt in een persoonlijk gesprek het rapport toegelicht.
De Springplank voldoet aan de kerndoelen en de kwaliteitsnormen die de onderwijsinspectie heeft gesteld.  De inspectie volgt ons in een zgn. basisarrangement, wat inhoudt dat zij ons jaarlijks volgt en één maal in de vier jaar bezoekt.

We werken met actuele onderwijsmethodes die geïntegreerd zijn binnen ons Jenaplan-onderwijs. Er wordt veelvuldig gebruik gemaakt van ICT middelen en gestimuleerd bij alle kinderen om hier gebruik van te maken.
Op De Springplank werken we met het CITO leerlingvolgsysteem. Dat wil zeggen dat uw kind op vastgestelde momenten toetsen krijgt die de leervorderingen op het gebied van  taal, rekenen , spelling en begrijpend lezen in kaart brengt. Als blijkt dat uw kind meer aankan, dan krijgt uw kind verrijkingsstof aangeboden. Dit kan op onze school, maar ook als blijkt dat uw kind meerbegaafd is in de Plusklas  van Markantonderwijs of Leonardo.  Indien er een achterstand dreigt te ontstaan, helpt onze intern begeleider met de samenstelling van leerarrangementen om verdere achterstand te voorkomen.

De Springplank besteedt naast het cognitieve aspect ook veel aandacht aan de sociaal emotionele ontwikkeling. Te denken valt aan gesprekken met elkaar, de gezamenlijke maandviering (met ouders) waarin kinderen alleen of in groepen iets presenteren, de start van de dag met een kringgesprek en het samenwerken in de tafelgroepen. We voeren een actief anti-pestprotocol uit, dat bijdraagt aan een prettige open sfeer in de groep. Respect, verantwoordelijkheid en vertrouwen zijn waarden die ontwikkeld worden in samenspraak met anderen. Niet alleen verantwoordelijkheid voor de ontplooiing van de eigen mogelijkheden maar ook voor die van anderen staat daarbij voorop. Onze school als gemeenschap in het klein, biedt daarbij kinderen een perspectief op onze samenleving.
 
De aansluiting van De Springplank op het Voortgezet Onderwijs:
De ervaring leert dat de advisering en aansluiting op het Voorgezet Onderwijs adequaat is. Onze kinderen zijn prima in staat zelfstandig en planmatig te werken. Daarnaast kunnen ze zich goed uitdrukken  tijdens de lessen en activiteiten die plaats vinden. Juist het Jenaplan-onderwijs van De Springplank wordt als een pré beschouwd.


Onze schoolverlaters 2014
Onze uitstroom in cijfers
 
 Schooltype  Aantal lln
Gymnasium/VWO   6
 Havo    5
 Mavo/ Havo    6
 VMBO TL(Mavo)   5
 VMBO G (gemengd)    1
VMBO kader    2
 VMBO basis   2
 Totaal        27  
Google Plus E-mail Twitter Facebook